Poradca chovu

Majiteľ (držiteľ) chovnej sučky pošle elektronicky alebo pošotu: Ing. Miroslav Kotuláš, Mládeže 299, Strečno 013 24kotulasmiroslav@gmail.com poradcovi chovu písomnú žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia, v ktorej uvedie minimálne jedného krycieho psa.

Ak je sučka prvorodička a ešte nemá v PP zápis chovnosti, chovateľ so žiadosťou o vystavenie pripúšťacích povolení zasiela PCH aj originál jej preukazu pôvodu (PP) za účelom potvrdenie zápisu o splnení podmienok zaradenia do chovu.

Majiteľ je povinný zaslať Originál preukazu pôvodu sučky, ak táto ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom "Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti";

Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia treba PCH zaslať aspoň 21 dní pred predpokladaným háraním sučky. 

Spolu so žiadosťou musí majiteľ sučky poslať fotokópie preukazov pôvodu všetkých jedincov uvedených na žiadosti. Každá fotokópia PP musí mať čitateľne vyznačený zápis chovnosti, (od UKK po splnení podmienok). Bez týchto dokumentov Vám pripúšťacie povolenie nemôže byť vystavené. Dokumenty potrebné k pripúšťaciemu povoleniu sú potrebné pre evidenciu.

Poradcovi chovu sú potrebné na overenie údajov a založenie kartotéky chovných jedincov. Pri druhom a ďalšom žiadaní pripúšťacích povolení na suku nie je potrebné tieto dokumenty PCH posielať, posielajú sa dokumenty len krycích psov.

Poradca chovu skontroluje kópie preukazov pôvodu, chovnosť jedincov prípadne vhodnosť uvedených psov a vypísané pripúšťacie povolenie pošle chovateľovi do 14 dní od obdŕžania žiadosti.

Žiadosť o vydanie pripúšťacieho povolenia: